Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

С решение на КЗЛД от 19.04.2023 г. е утвърден Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

На основание § 9 формулярът за регистриране на сигнал се предоставя за използване на всички задължени по ЗЗЛПСПОИН субекти.

Този формуляр се използва за подаване на сигнали само при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН.