Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи

Детска градина „Незабравка" и филиал "Детелина"-гр.Девня

 

 

УТВЪРЖДАВАМ!

            ДИРЕКТОР:.........................

                        /Р.Георгиева/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА

 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ  ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ

 

 

 

 

 

2018-2019 учебна година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящата Програма е приета на заседание на Педагогическия съвет

с Протокол №…………. и утвърден със Заповед №……….

 

Изработена е на основание чл. 263 от  ЗПУО, т. 9

 

 

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

 

 1. Необходимост от програма за детската градина

 

 1. Визия на детската градина по отношение на превенция на отпадането на децата от системата на образованието.

 

 1. SWOT анализ:

      3.1.Силни страни

      3.2. Слаби страни

                        3.3. Възможности

                        3.4. Заплахи

 

 1. Целева група

 

 1.  Стратегически  въпрос

 

 1. Цели на Програма

 

 1. Задачи и дейности за постигането им

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящата Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвимите групи е разработена при съобразяване нормите на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващото образование, определяща държавния образователен стандарт за приобщаващото образование

 

 

Всеки гражданин в Република България има право на равен достъп до образователната система и възможност за развитие чрез образование, което в най-голяма степен съответства на неговите потребности, потенциал и цели, и което осигурява успешна индивидуална и обществено-икономическа реализация.

 

Образователната интеграция изисква реализация. Тя не допуска сегрегация и автосегрегация на децата и учениците от уязвимите групи, както и асимилация против тяхната воля и против волята на техните родители. Насърчава и подпомага между-културния обмен и съхраняването и развитието на различните културни идентичности. 

 

1. Необходимост от Програма

 • Необходимост от въвеждане на система в дейностите по предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 • Готовност за посрещане на нови предизвикателства по проблема

 

2. Визия на детската градина по отношение на превенция на отпадане

            Програмата се основава на визията на детска градина „Незабравка” като място, осигуряващо  ефективна, качествена и достъпна подкрепа за деца за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата  от уязвими групи

 

3. SWOT анализ:

 

3.1.Силни страни:

 • Квалифицирани учители
 • Интерактивни методи на обучение, използване на ИКТ
 • Извънкласни дейности
 • Възможности за изява
 • Създаване на приятелска среда
 • Много добра материална база
 • Работа по проекти
 • Безплатни закуски ІІІ и ІV група
 • Безплатни учебни помагала за ІІІ и ІV група
 • Топло мляко и плод

Извършване на дейности по предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

 

3.2. Слаби страни

 • Недостатъчно ефективна връзка детска градина-родители
 • Голям брой извинени и неизвинени отсъствия на децата

 

 

3.3. Възможности

 

 • За кандидатстване по различни проектни предложения, насочени към финансиране на превантивни мерки по отношение на предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 • Нови форми за ангажиране на родителите
 • Повече групи за спорт
 • Разширяване на извънкласните форми, създаване на форми по изкуства
 • Разширяване на връзките с извънучилищните институции

 

 

3.4. Заплахи

 • Недостатъчно грижи и заинтересованост от страна на родителите
 • Нисък жизнен стандарт на част от населението
 • Негативно влияние на приятелската среда, на „улицата”
 • Липса на подкрепяща среда около детската градина
 • Миграционни процеси, честа смяна на местопребиваването

за интегриране на децата със специални образователни потребности

 

 

4. Целева група

 

 

Деца от І до ІV група, които са от следните уязвими групи: деца с увреждания и хронични заболявания; бежанци; жертви на насилие; деца на самотни родители или многодетни семейства; деца, чиито родители са на работа в чужбина.

 

5. Стратегическият въпрос, на който търси отговор настоящия документ е:

 

 

          Как да предоставим равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи?

 

 

6. Цели на Програмата

 

Обща цел

Създаване на подходяща среда за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

 

    Оперативни цели:

 •  Пълноценна социализация на деца и ученици от уязвими групи.
 •  Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците.
 • Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модерната образователна система.
 • Откриване и развиване на уникалните заложби на децата и учениците от уязвимите групи.

 

 

 1. Задачи и дейности за изпълнението им

 

 • Набиране и популяризиране на добър опит от заинтересованите страни по разработване и прилагане на политики и мерки в областта на образователната интеграция на деца и ученици от уязвими групи.
 • Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към образователно-възпитателния процес.
 • Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните и уязвими деца.
 • Осигуряване на разнообразни форми на допълнителна подкрепа за децата от уязвимите групи за по-голямо изравняване на стартовите им позиции при постъпване първи клас.
 • Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за  деца и ученици от етническите малцинства и уязвими групи.
 • Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с необходимостта на децата от уязвимите групи.
 • Подкрепа на разнообразни съвместни изяви на деца от различни уязвими групи за съхраняване и развиване на общите и специфичните им таланти.
 • Развиване и прилагане на механизми за стимулиране на педагогическите специалисти за повишаване на квалификацията и прилагане на успешни подходи за работа с деца от уязвими групи.