Приоритети

  • Опазване и  укрепване  на детското здраве.
  • Възпитаване  в  духа  на  българските  ценности и  традиции, формиране на  чувство  на  гордост  и  уважение  към  националната  ни култура, другите  етноси и  европейските  приоритети.
  • Изграждане  на привлекателна, разнообразна, мобилна и  вариативна образователна среда, съчетаваща  традициите и  достиженията  на  модерното предучилищно образование и възпитание:
  • Обучение базирано  на  компетентност , с  акцент  върху  потенциала.
  • Партьорство  с   родителската  общност.