Приоритети

  • Опазване и  укрепване  на детското здраве:
  • Възпитаване  в  духа  на  българските  ценности и  традиции:
  • Създаване  на  чувство  на  гордост  и  уважение  към  националната  ни култура, другите  етноси и  европейските  приоритети:
  • Изграждане  на привлекателна, разнообразна, мобилна и  вариативна образователна среда, съчетаваща  традициите и  достиженията  на  модерното ПУВ:
  • Обучение  ,базирано  на  компетентност , с  акцент  върху  потенциала :
  • Сътрудничество    с   родителската  общност