Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020г.