Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020г.