Концепция за развитие на ДГ "Незабравка"

ДЕТСКА ГРАДИНА „ НЕЗАБРАВКА”, ФИЛИАЛ „ДЕТЕЛИНА”

Адрес:гр.Девня, ул. „Фронтоваци” №17, тел: 0519/34443, e-mail:nezabravka1976@abv.bg

                                 УТВЪРДИЛ:……………..

                                              Радостина Георгиева

                                                                    Директор на ДГ „Незабравка”, филиал "Детелина"

 

 

 

 

Стратегията за развитие на ДГ „ Незабравка” филиал „Детелина” , (наричана още Образователна институция) е приета на заседание на педагогическия съвет с Протокол №01 / 12.09..2016г. и е утвърдена със Заповед № 15- РД 04 / 14.09.2016г.

 

I. УВОД

Стратегията определя актуалните цели за четиригодишен период от развитието на детското заведение, начините за реализирането ù, както и очакваните резултати. Тя се основава на принципите и насоките от ЗПУО, ДОС,  приоритети на МОН и на РУО на МОН, на Общинската стратегия за развитието на образованието и  на спецификата на образователната институция.

Стратегията е система от педагогически идеи и поредица от действия, които водят до нови състояния в зависимост от актуалните и бъдещите потребности на  Образователната институция. Тя се опира на миналия положителен опит, начертава бъдещи действия по посока на очаквания резултат, търси вътрешни ресурси и потенциални възможности. Определя условията и характера на дейностите, очер­тава вероятните трудности, установява принципите на ръководство. 

Стратегията подлежи на ежегодна актуализация, а с решение на ПС ще се актуализират и приложенията. Приложенията към настоящата Стратегия, представляват процедури описващи процеси и отговорности, Педагогическият съвет /ПС/ приема стратегията за развитието на образователната институция и  План за нейното изпълнение. Стратегията подлежи на ежегодна актуализация.

Основание за разработване на стратегията е продиктувано от новата динамика на социално-икономическите процеси и обществените очаквания за по-високо качество на образователната и възпитателна дейност.

Стратегията е съобразена с Националните стратегии и програми за развитие на образованието и обучението, Закона за предучилищното и училищно образование,   Стратегия за развитие на системата на средното образование в Община Девня. 

 

ІІ. НОРМАТИВНА ОСИГУРЕНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ:

 

 • Закон за предучилищно и училищно образование и прилежащите ДОС
 • Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж "Европа 2020";
 • Национална програма за развитие «България 2020»;
 • Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот;
 • Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година;
 • Планове за изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот;
 • Годишен доклад за изпълнение на националната стратегия за учене през целия живот;
 • Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри;
 • Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността;
 • Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.);
 • Стратегия за образователна интеграция на обучаеми и ученици от етническите малцинства   

      (2015 – 2020);

 • Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната

      система (2013-2020);

 • Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.;
 • Национална стратегия за младежта (2010 – 2020 г.);
 • Стратегия за интеграция на ромите в Република България (2012 – 2020 г.);
 • Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното

      включване до 2020 г.;

 • Закон за младежта;
 • Закона за закрила на детето;

Други национални и международни нормативни документи, свързани с развитието на образованието. В унисон с посочените документи в центъра на образователния процес  се поставя детето с неговите заложби, интереси и потребности

 

III. АНАЛИЗ:

През последните години се  положиха значителни усилия от държавата и Общината за разширяване обхвата на обучаемите в образователните институции в региона. Изграждането на хармонична и разнообразна образователна среда за осигуряване на равнопоставеност и достъп до качествено образование е основен приоритет. Утвърждаването на задължителната предучилищна подготовка, две години преди постъпването на обучаемите в училище, има силен образователен ефект, който носи дълготрайни ползи с оглед на социализацията и постиженията на всяко дете през целия период на обучение. Осъществен е интензивен процес на интегрирано обучение на обучаемите със специални образователни потребности (СОП).

Обществените очаквания за качествено образование обикновено се свързват с разбирането за устойчива образователна система, която осигурява знанията, необходими за пълноценното интегриране на учащия, бъдещият млад човек в обществото. Интелигентният и приобщаващ растеж зависи от действията, предприемани в рамките на системата за учене през целия живот, насочени към развиване на ключови компетентности и постигане на определено качество на резултатите от обучението в съответствие с потребностите на детето. Това разбиране предопределя една по-съвременна концепция за съдържанието на предучилищното образование. Има нови за подобряване на качеството на образование чрез модернизиране на учебното съдържание и извеждане на съвременните ключови компетентности:

*компетентности в областта на българския език;

*умения за общуване ;

*умения за учене;

*социални и граждански компетентности;

*културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество;

*умения  за здравословен начин на живот

 

В община Девня има 4 образователни институции-две училища и две детски градини, едната от които с филиал. Те са под управлението на МОН и община Девня съответно се издържат от  държавния и общинския бюджет/делегиран бюджет/. Наблюдава се тенденция към намаляване броя на обучаемите и това налага вземането на определени управленски решения на общинско ниво. Работи се и по множество проекти. Запазва се тенденцията за работа по проекти при детските градини в община Девня.

Функционирането на образователните институции е в пряка зависимост от демографското развитие на населението в общината. Структурите на училищното и предучилищното образование са добре развити по цялата територия на общината. Осигуреността с преподаватели в образователните институции е добра. 

Наблюдаваната демографска тенденция за застаряване на населението оказва влияние и върху състоянието на педагогическите кадри. Разпределението на педагогическия персонал по възраст потвърждава очертаната през 2015 г. трайна тенденция за намаляване на младите педагогически кадри в сферата на училищното и предучилищното образование. Най-голям е броят на персонала във възрастова група от 50 г. до 55 г., следван от групата от 35 г. до 45 г., което пряко кореспондира и с професионалния опит и продължителността на трудовия стаж на заетите в системата.В детска градина „Незабравка”, филиал „Детелина” през последните две години се наблюдава тенденция за навлизане на млади кадри в предучилищното образование, така процентното съотношение е 60/40, като 60% са кадрите от възрастова група 35-55г., а 40% са кадрите на възраст 25-30г.

Състоянието на материално-техническата база на значителна част от общински детски градини  е задоволително, но следва да се има предвид, че тя е изграждана съобразно обществените и образователни потребности при други икономически и социални условия. Продължителната експлоатация, занижените през последните години средства за ремонт, поддръжка, обогатяване и развитие, както и новите, нормативно дефинирани стандарти за високо качество на образованието чрез ДОС, определят необходимостта от качествен скок за промяна на състоянието на материално –техническата база и нов управленски подход при решаването на проблемите, свързани  с нейното съвременно развитие. На територията на общината спешните ремонти, касаещи условията за безопасно обучение и труд на обучаемите и кадрите на образованието за осъществяване на ефективен учебен процес са извършвани веднага. МТБ се поддържа и обновява според финансовите възможности на общината и бюджетите на отделните  учебни заведения.  Ръководствата на общината и учебните заведения съзнават своята отговорност за опазване и доразвиване на материално-техническата база, като в последните години насочват вниманието си към търсене и разработване на проекти за участие по програми с цел обновяване на същата.

Специфичните за региона образователни проблеми са следствие от необходимостта да се преосмислят акцентите на необходимите образователни промени в страната и региона, а именно:

- На образователните институции все още не се гледа като на средище, предлагащо образователни услуги на обучаемите, млади хора и обществото;

- В мотивационната сфера на субектите и обектите на образованието все още не са установени връзките с въвежданите държавни стандарти, както по отношение на формированията у обучаемите, така и по отношение на изискванията към професионалното поведение на учителя.

В образователната институция се приемат обучаеми на възраст 10мес.–7 години, по подадено заявление (съгласно ЗПУО), като класовете(групите) се оформят по възрастов принцип и правилата за прием в Общината. Съгласно електронната система Админ С, раздел „Характеристика на средата”- 95% от децата са „малцинствени” групи деца в ДГ „Незабравка”, филиал „Детелина”. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България.

Силни страни. SWAT.

 • Обучаемите са физически и психически здрави и правилно развити.
 • Осъществена е приемственост между образователните институции в региона.
 • Осигурено е здравно обслужване;
 • Високо квалифициран персонал.
 • Изградена е система за пожароизвестяване.
 • Има МТБ съобразена с заложените изисквания .
 • Оборудвани помещения за спорт.
 • Създадени са условия за „равен старт“ на всички обучаеми.
 • Наличие на възможности за допълнителни дейност по интереси – допълнителни педагогически услуги.
 • Популяризиране, изява и презентиране на творчеството и развитието на умения в обучаемите – изложби, концерти, базари, собствени дискове и др.
 • Приобщаване на обучаемите към националните ценности и традиции.
 • Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание.
 • Работа с обучаеми от малцинствени групи и социализирането им с другите обучаеми.
 • Наличие на финансови условия за материално стимулиране на учителите
 • Наличие на възможности за вътрешно финансиране на текуща педагогическа квалификация чрез системата на делегиран бюджет.
 • Наличие на квалифицирана педагогическа колегия.
 • Утвърдена екипност на различни равнища.
 • Умения за презентиране и популяризиране на собствен опит.
 • Прилагане на иновативни методи и подходи в учебната и възпитателна работа;
 • Участие на представители на педагогическата колегия в подбора на учители.
 • Създадени са условия за „равен старт“.
 • Наличие на допълнителни за спонсориране инициативи на образователната институция.
 • Включване на родителите в прекия образователно-възпитателен процес – чрез провеждане на “ден на отворени врати“, „пролетно почистване“ и др.
 • Налице е добра връзка с местните общински структури.
 • Създадена е страница в социалните мрежи за комуникация с родители и др. Желаещи и такава на Училищното настоятелство и Обществен съвет.

Затрудняващи моменти:

 • Нарастване броя на обучаемите с неадаптирано и социално неприемливо поведение, отхвърлящи традиционни педагогически въздействия.
 • Недостатъчност в прилагането на превантивна и рехабилитационна педагогика, както и не владеене на компенсаторни педагогически механизми.
 • Недостатъчно противодействие на установената хиподинамика на обучаемите.
 • Недостатъчна квалификация на учителите по отношение интегрирането на обучаеми със специални образователни потребности и корекция на рискови обучаеми, предвид повишаване броят на тези обучаеми.
 • Недостатъчно взаимодействие между учители и родители;
 • Има демографски срив на обучаеми.
 • Нисък социален статус на родителите, голям процент на родители без основно образование в ДГ”Незабравка”, филиал „Детелина”.

Заплахи от вътрешната и външната среда

 • Намален обществен престиж на учителя.
 • Продължаваща девалвация на моралните ценности в обществото.
 • Нереални очаквания на родители спрямо учители.
 • Увеличаване броя на обучаемите в риск.
 • Тревожни тенденции, свързани с нарастващата апатия; неустойчивата мотивация за високи образователни постижения; агресията и неумението за рационален самоконтрол; податливостта на зависимо поведение.
 • Миграция в големи размери.
 • Наличие на нелоялна конкуренция.
 • Трудности при кадровото обезпечаване.
 • Лошо отношение от немотивирани ученици към изявите на активните
 • Толериране на определени обучаеми от учителите

 

Възможности за развитие

 • Популяризиране и внедряване на собствен педагогически опит и знания в практиката на образователната институция и извън нея.
 • Придобитите умения и знания от  специализации да станат достояние на всички чрез различни форми.
 • Оказване на подкрепа чрез вътрешно-училищна квалификация.
 • Предлагане на разнообразни квалификационни форми и споделяне на опит.
 • Подобряване на ефективността от работата на учителя, подготовката  на уроците, включително и прилагането на индивидуалния и диференцирания подход.
 • Повишаване инициативността в дейността на Настоятелството и Обществения съвет.
 • Въвеждане на системи от награди за популяризиране на позитивния модел на поведение сред обучаемите и родителите.
 • Подобряване комуникацията в екипа и всички участници в ОВП чрез активизиране на неформалното общуване.
 • Въвеждане на правила за поведение на учителя.
 • Повишаване компетентността на родителите при отглеждането и възпитанието на обучаемите им чрез тренинг- обучения.
 • Осъществяване на тематични и интерактивни родителски срещи, в които главна роля да има родителят.
 • Възможност за прилагане на теоретичните знания в практическа среда и в реалния свят.
 • Засилване на усещането у обучаемите за принадлежност към Образователната институция и повишаване на мотивацията им за активно участие в процеса.

Възпитателно-образователен процес

 • Наличие на Програмна система и учебни помагала.
 • Изпълнение на държавния образователен стандарт.
 • Прилагане на педагогически подходи, осигуряващи комфорта на обучаемите и стимулиращи мисловните процеси.
 • Всяко дете постъпило в образователната институция има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.
 • Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности на обучаемите
 • Обучението, подготовка и възпитанието на обучаемите се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на образователна политика образователната институция и общо културно-езиково пространство.
 • Образователната институция, като част от  системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика отговаряща на държавните образователни стандарти

 

Вътрешен потенциал:

•  Овладяване принципите и методите на позитивното възпитание чрез самоподготовка, вътрешна и външна квалификация.

•  Повишаване на квалификацията (посещаване на курсове, тренинги, обучение или самообучение).

•  Мотивиране и стимулиране и на родителите към спомоществователство.

•  Кандидатстване за включване в различни проекти и програми.

•  Развиване на собствени дейности – възможности за допълнителни приходи към бюджета.

•  Кандидатстване по различни проекти и програми за финансиране.

•  На базата на досегашен опит, може да се създадат нов тип отношения на сътрудничество със семейството чрез нетрадиционни форми.

•  Създаване на система за външна изява на обучаеми и учители.

•  Популяризиране на изяви на обучаеми и ученици чрез изградената система за комуникация на образователната институция.

• Създаване система за обмен на информация със семейството и образователната институция.

ОД_СР_03_02-01 Материално -техническа база

 • 9 просторни светли спални и занимални, отделни санитарни помещения  и в двете сгради
 • оборудван   физкултурен салон и в двете сгради;
 • стая за допълнителни педагогически услуги- логопедична стая;
 • съвременни, оборудвани детски площадки, изградени според изискванията за безопасност.
 • зелените площи са подновени с декоративни храсти ;
 • Създадена ИКТ среда–  модерни ИКТ средства, подпомагащи педагогическия процес – 6 преносима и 1 стационарна мултимедия, компютри, принтери, копирна машина, телевизори и DVD, озвучителни уредби, интерактивна бяла дъска.
 • Достатъчен библиотечен фонд – периодичен печат, научна литература, утвърдени учебни помагала и дидактични материали.
 • изградени са два главни входа  към двете сгради  на Образователната институция, който дава облика на образователната институция;
 • кабинети за директора, за касиер и домакин, за счетоводител;
 • лекарски кабинет и изолатор;
 • обособен кухненски блок с всички необходими съоръжения за работа – печки, фурни, хладилни съоръжения, картофобелачка ,зеленчукорезачка,  професионален пасатор
 • девет обзаведени занимални със санитарни помещения към тях, съблекални, офиси, родителски кътове
 • просторни и светли коридори
 • две учителски стаи
 • кабинет за обучаеми със СОП
 • методични кабинети
 • архив
 • съблекалня за персонала
 • стая за почивка
 • баня

Идентификация на проблемите

 

Общи проблеми:

•    Липсва национален инструментариум за диагностика.

•   Недостатъчна финансова осигуреност на цялостния процес в образователната институция – закаляване, квалификация, съвременна образователна и здравословна среда и др.

•   Недостатъчна ангажираност на държавата по отношение здраве и спорт за обучаемите.

 

Специфични проблеми:

•    Увеличаващи се прояви на агресивни нагласи в образователна среда.

•   Затруднена идентификация на нестандартните обучаеми и липса на адекватна корекционна дейност.

•   Проблеми с родителите – неразбиране целите на учебното заведение, разминаване на критериите за развитие на обучаемите и др.

•   Липса на съвместна (със семейството) развиваща програма за обучаемите.

 

 

IV. ПРОГРАМНА СИСТЕМА. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ. МИСИЯ. ЦЕННОСТ. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

 

1. СР_08-01 Програмна система - Приложение 8

 

Програмната система на Образователната институция , е разработена на база ЗПУО и изисквания по ЗУПО с приложими ДОС.

Програмната система на Образователната институция, е цялостна концепция за развитието на обучаемите с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на стратегическата цел на образователната институция: полагане на основите за учене през целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално и творческо развитие на дете/ученик, като се отчита значението на развитието до достигане в реална работна среда.

      Програмната система  ще подпомогне учителя, за да осигури условия за пълноценно развитие на обучаемите, така  че:

 • Обучаемия да е спокоен, щастлив, уверен и успешно да навлиза в света.
 • Учителят уверено и с удовлетворение да постига по-добри резултати с ежедневната си работа с обучаемите и родителите.
 • Родителят да „израства“ заедно с детето си, като го подкрепя в развитието, подпомага разгръщането на неговия потенциал.
 • Родителят и учителят имат определени отговорности относно детето, които реализират в сътрудничество в името на обучаемия.

 

Подходи и форми на педагогическо взаимодействие:

 

Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са учителят и детето. При провеждането на педагогическото взаимодействие учителите използват игровата дейност за постигането на компетентностите по ДOС. Образователната институция осигуряват игрова дейност през учебното и неучебното време.

 

 • Подходи – личностен и индивидуален; ситуационен и интегрален; конструктивен; използване на „Е” – обучение и технологии; кооперативно учене; интеркултурно образование; креативност и успеваемост.

 

Педагогическото взаимодействие в Образователната институция се организира в основна форма и в допълнителни форми.

 • Форми – основна и допълнителна.

 

Основна форма на педагогическо взаимодействие е изготвена според План – разпределение по съответна дисциплина и изисквания на ДОС за образователни компетентности. Педагогическите взаимодействия се организират само в учебното време и осигуряват постигането на компетентностите по ДОС. Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично разпределение.

 

 Допълнителните форми са самостоятелни дейности по избор на обучаемите – в зависимост от условията и дейности, организирани от педагозите в образователната институция и външните звена работещи за развитие на умения с неформални и формални техники на преподаване

В допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности  или се осигурява придобиване на други компетентности в съответствие с интересите на обучаемите и се допринася за цялостното развитие на обучаемите.

Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират от учител извън времето за провеждане на педагогическите работни сесии.

Допълнителните форми се организират както в учебното време така и в неучебното време .

Допълнителните форми се организират по преценка на учителя , цялостната организация на деня и с интересите и потребностите на обучаемите.

 

Тематично разпределение

 

Тематичното разпределение заложен в  ОД_СР_08_08-01 План Тематични разпределения осигурява ритмичното и балансираното разпределяне на съдържанието по образователните направления и включва темите за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати.

Тематично разпределение се разработва, като се отчитат интересите на обучаемите и спецификата на образователната среда в образователната среда.

 

Механизъм за взаимодействие между участниците в образователният процес

 

Съгласно ЗПУО, участници в образователният процес са обучаемите, учителите, директор на образователната институция и родителите.

В Стратегията и Правилника за дейността на Образователната институция, са разписани мерките за създаване на условия и предпоставки за отговорно участие на семейството в живота на образователната институция.

Във всяка обучителните групи (класове) е разписан ОД_СР_08_09-01 Механизъм за взаимодействие с родителите, с конкретна тема, разработена по месеци.

 

Разпределение на формите за педагогическо взаимодействие са описани в документ СР_01-01 Педагогическо взаимодействие. Програма за целодневна организация ОД_СР_27_15-01 към Приложение 1, с разработени учебни планове по групи/класове описани в ОД_СР_08_00-01 Учебни планове с приложени към тях ОД_СР_08_02-01 Анализ на входящата и изходяща диагностика на обучаеми.

Изготвя се инструментариум за оценка приложен в Наръчник за самооценка НС-01.

За набавяне на доказателствен материал по системата и актуална информация и обратна връзка със заинтересовани страни се изготвят въпросници по групи заинтересовани страни:  ОД_СР_08_03-01 Въпросник „Учители (Синдикат)“, ОД_СР_08_04-01  Въпросник „Настоятелство (Родителски активи)“, ОД_СР_08_05-01  Въпросник „Обучаеми/ученици“, ОД_СР_08_06-01  Въпросник „Обществен съвет“ От представители на одитиращи организации като доказателствен материал се прилагат протоколи от проведени проверки и одити.

 

 

2. Визия на Образователната институция

Утвърждаване на Образователната институция като конкурентно способно учебно заведение, с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване; което ангажира, подпомага и стимулира обучаемите да получат образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот; образователната институция, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на учителите и е обособена общност от съмишленици- учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности. 

Визията на Образователната институция да отразява непрекъснатост на промяната, вземайки под внимание мнението на участниците в образователния процес, в две групи въпроси.

     Първа – очертаващи смисъла на процеса:

 • Как работим със заобикалящата ни общност?
 • Какво изпитваме един спрямо друг в хода на общата работа?
 • Как ще направим образователната институция желано място за всекиго?
 • Как ще измерваме прогреса (успехите)?

     Втора – показващи развитието на самия процес:

 • Каква философия споделя образователната институция?
 • Какъв ще бъде приносът на всеки?
 • Каква репутация да има образователната институция?

     В този смисъл настоящата стратегия е ориентирана към следната визия:

Образователната институция да бъде:

•    Място, където обучаемия се чувства щастлив, защитен, разбиран и подкрепян.

•   Предпочитана среда обучаемите, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.

•    Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.

•  Средище на хора, които обичат обучаемите и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си    

 

 

Мисия на Образователната институция:

 • Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;
 • Да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;
 • Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;
 • Да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че образователната институция е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето
 • Да положим основите у обучаемите за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качествено образование
 • Да осигури равен достъп и  подкрепа за развитие и приобщаване в системата  на предучилищното образование на обучаемите като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация.
 • Да осигурява качественото образование даващо възможност на обучаемите да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.  

V. ЦЕННОСТ НА СТРАТЕГИЯТА

 • Ориентирана към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
 • Осигурява  равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки обучаем;
 • Осигурява равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на образователни политики;
 • Осигурява запазване и развитие на българската образователна традиция;
 • Осигурява  хуманизъм и толерантност между участниците в образователния процес;
 • Осигурява  съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
 • Осигурява  иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;
 • Осигурява  прозрачност на управлението и предвидимост на резултатите.
 • Осигурява  автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация

 

VI. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

 

Повишаване на  качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес , чрез ориентация към личностно-центрирания подход и стимулиране  на развитието, творческите заложби. интереси, потребности и потенциала на всеки обучаем.

 

VII. СТРАТЕГИЧЕСКИ  ЦЕЛИ

 

 

 1. Повишаване на качеството на образованието;
 2. Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация на образователната институция;
 3. Използването на различни образователни иновации, иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите.
 4. Повишаване имиджа на професията „ Учител”.
 5. Оптимизиране на възможностите на образователната институция да се превърне  център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.                                        
 6. Осигуряване на условия за развитие на способностите, интересите, гражданско обучение и възпитание на подрастващите чрез качествено, съвременно и модерно образование.
 7. Оптимизиране на възможностите образователната институция да се превърне в център на образователна, културна и социална дейност, който осъществява многостранни инициативи

 

VIII. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ (краткосрочни в годишния план за дейността на образователната институция)

 

 1. Повишаване качеството на образование

 

1.1. Непрекъснат стремеж към развитие на професионално-личностните качества и на професионалните умения на учителите, съобразно изискванията на съвременния живот и повишаване на авторитета  на учителя;

1.3. Промяна в общуването между заинтересовани страни – взаимодействие, взаимопомощ;

1.4. Създаване на институционална култура, изграждаща лидери;

 

2. Повишаване качеството на педагогическото взаимодействие

 

2.1. Повишаване качеството на образование чрез промяна  процеса на обучение, насърчаващ развиване и придобиване на ключовите компетентности в учителите

2.2. Възпитаване на обучаемите в самоконтрол и организация на времето.

2.3. Осигуряване на позитивна образователна среда;

2.4. Осигуряване на безопасна среда.

 

3. Осигуряване на разнообразни допълнителни дейности извън ДОС за стимулиране на образователна активност

 

3.1.      Повишаване инициативността и разнообразяване формите на работа в дейността на Образователната институция;

 

4. Превръщане на Образователната институция в център на общността

 

4.1. Развиване на сетивност към заобикалящата среда;

4.2. Повишаване качеството на работа с партньорите от общността;

 

5. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;

 

6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

 

7. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

 

8. Формиране на толерантност и уважение към правата на обучаемите и хората с увреждания

 

IX. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА:

 

Ориентираност към личността

Основна задача - успехът на отделната личност.

Равен достъп

Всеки обучаем, постъпил в образователната институция, има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.

Сътрудничество

Успешната образователна и възпитателна политика се основава на широка кохезия с родителите и партньорство с други образователни и възпитателни институции за подпомагане на дейността на образователната институция и подобряване на материалната база.

Екипност

 Етичност, колегиалност, екипен принцип в работата на учителите и спазване на етичния кодекс на учителя. Компетентност и професионализъм, като най-сигурен начин за отстояване авторитета на учителската професия;

Отговорност

Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия  персонал, ангажирани в образователната, възпитателната и  обслужващата дейност, осъществявана в образователната институция, носят отговорност за постигане на трайни ефекти  с дългосрочно въздействие.

Гъвкавост

Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на обучаемите.

Единство

в многообразието

Обучението, подготовка и възпитанието на обучаемите се осъществяват в рамките на единна културно-образователна  среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните  култури и традиции в рамките  образователната политика на образователната институция и общо културно-езиково пространство.

Новаторство

Административното ръководство и педагогическият колектив демонстрират воля и възможности за възприемане на иновационни  подходи с цел постигане на по-добри резултати. Съчетаване на утвърдените традиции с отвореност към нови идеи.

Автономност

Образователната институция като част от  системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика, отговаряща на държавните  образователни стандарти.

Отчетност

Всички участници в образователната и възпитателната дейност отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.

Ефективност

Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.

Релевантност

Целите трябва да стимулират образователната институция да изпълнява своята мисия.

Реалистичност на подхода

Целите трябва да бъдат реалистични, като се отчитат външните и вътрешните фактори.

Мотивираност

Целите трябва да стимулират дейностите в рамките на съответната област на политиката.

Прозрачност/разбираемост

Целите трябва да бъдат определени просто и ясно.

Хармонизираност

Целите в областта на политиката и звената вътре в образователната институция, трябва да бъдат в тясна взаимна връзка.

Ангажираност/задължителност

Целите трябва да предопределят задълженията

Принципи на сътрудничество

Принципът на партньорство, принципът на опълняемост, принципът на концентрация

Законосъобразност

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България и другите нормативни актове.

 

 

X. ДЕЙНОСТИ И ПОЛИТИКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

 1. Изграждане план и дейности по процедура за управление на процесите – Приложение 2 - CP_02-01
 2. Изграждане план и дейности за управление на ресурси (финансови - ОД_СР_03_01-01 и СР_26-01 - СФУК ), материални ОД_СР_03_02-01 и човешки ОД_СР_03_00-01)- Приложение 3 - CP_03-01.
 3. Изграждане план и дейности план за управление на риска Оценка на рискови фактори и др. Приложение 4 - CP_04-01.
 4. Изграждане план и дейности  за план за управление на кризите - Приложение 5- CP_05-01
 5. Изграждане план и дейности за план за управление на промяната - Приложение 6 - CP_06-01.
 6. Изграждане план и дейности за план за иновационни политики - Приложение 7- CP_07-01.
 7. Изграждане план и дейности по изработване и прилагане на програмна система -  Приложение 8 - CP_08-01
 8. Изграждане план и дейности свързани с  Повишаване качеството и ефективността на учебно - възпитателния процес и техниките на преподаване- План - Приложение 9 - CP_09-01
 9. Изграждане план и дейности свързани с осигуряване на извънкласни инициативи и мероприятия за стимулиране на детската активност, защита на обучаемите и здравен статус и работа с обучаеми със СОП- План - Приложение 10 - CP_10-01
 10. Изграждане план и дейности свързани с  Осигуряване на условия за развитие на способностите, интересите, в зависимост  от интересите и потребностите на детето, гражданско обучение и възпитание на подрастващите чрез качествено, съвременно и модерно образование Дейности за разширяване на възможностите ( заложени в НП-01 Наръчник по приобщаващо образование), на Образователната институция,  да се превърне в център на образователна, културна и социална дейност, който осъществява многостранни инициативи в партньорство в външни звена и родителска общност- Приложение 11 - CP_11-01
 11. Изграждане план и дейности по направление лидерство, семейство, възпитание, агресия - Приложение 12 - CP_12-01
 12. Изграждане план и дейности свързани с  Повишаване имиджа на, професията „учител“, имидж на Образователната институция и популяризация на учебното заведение. Изграждане на партньорски вазимоотношения и създаване на комуникационна политика със заинтересовани страни и местна общост  - Приложение 13 - CP_13-01

 

За успешното реализиране на дейностите обезпечаващи успешното реализиране на стратегията се изгражда Комисия за контрол на качеството в образователния процес (работна група) Целите, отговорностите и правилника за дейността на комисията като процедури са описани в Приложение 14 CP_14-01.

 

Дейностите в образователната институция се описват в ОД_НС_03_10-01 Годишен план за дейността образователната институция – Приложение 42 и в СР_43-01 Правилник на дейността – Приложение 43 .

 

 

XI. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛИНИЯ В ДЕЙНОСТТА

 

Приоритет 1. Лидерство. Семейство. Възпитание

 

Формиране на учители лидери чрез система от мерки за осигуряване на кариерно развитие и чрез реализация на гъвкави форми на обучение. Включване на семейството  и родителите в процесите на образование и възпитание на обучаемите. Намаляване на прояви на агресия и негативни нагласи. Партньорство между родители, обучаеми и учители. Възпитаване на  морални норми, основани на националните и общочовешките ценности -Приложение 12 - CP_12-01

 

Приоритет 2. Учене през целия живот

 

Формиране на умения и нагласи за учене през целия живот. - Приложение 16 - CP_16-01

 

Приоритет 3. Изграждане на институционална култура и гражданска активност

 

Стимулиране развитието на гражданско активни звена ( обществен съвет +настоятелство) Осигуряване на среда за развитие на способностите, интересите, гражданско обучение и възпитание на подрастващите чрез качествено, съвременно и модерно образование.

. Приложение 17 CP_17-01

 

Приоритет 4. Партньорство

 

Ефективно взаимодействие със заинтересовани страни: партньорите - бизнес, неправителствени организации, общинската и държавната администрация и др. За ефективна работа със заинтересовани страни е изграден Обществен съвет. Обществения съвет има свой правилник ОД_СР_08_07-01 Правилник на Обществения съвет към образователната институция и собствена система за взаимодействие с включените в него структури, като в плана за работа на съвета се залага 2 пъти в годината да се дава обратна връзка към образователната институция, под формата на попълване на ОД_СР_08_06-01 Въпросник "Обществен съвет" - Приложение 13 - CP_13-01

 

Приоритет 5. Повишаване на качеството и ефективността на образователния процес - Приложение 09 - CP_09-01

За Повишаване качеството и ефективността на образователния процес е приложен ОД_СР_19_00-01 Списък – Образец, съдържащ структурата и организацията на образователната институция са въведени ОД_СР_19_01-01 Правилник за вътрешния трудов ред, ОД_СР_19_02-01 Етичен кодекс, ОД_СР_19_03-01 План за квалификационна дейност , ОД_СР_19_04-01 План – материално техническа база и условия за реализация на образователно - възпитателния процес. За повишаване ефективността на образователния процес  се изгражда ; ОД_СР_19_05-01 План за грамотност; ОД_СР_19_06-01 План за намаляване на преждевременно напусналите от образователна среда, с разработен ОД_СР_19_07-01 План за съвместни действия на МВР и МОН с разработени дейности по изпълнение. Изготвен ОД_СР_19_08-01 План по БДП (безопасност на движението по пътищата) и Сформирана ОД_СР_19_09-01 Комисия по БДП, с разработен ОД_СР_19_10-01 План на работа на комисията по БДП с разработен ОД_СР_19_11-01 Годишен план за разпределение по БДП, ОД_СР_19_12-01 Механизъм за превенция на терористични действия.

 

Приоритет 6. Развитие на двигателна и спортна култура за повишаване на здравния статус на обучаемите (система за здравно развитие). Изграждане на условия за повишаване на физическата активност и укрепване на здравето на обучаемите. Изграждане на двигателна култура.

Приложение 20 - CP_20-01

 

Приоритет  7.  Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение - Приложение 21 - CP_21-01

 

Приоритет 8. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на обучаемите и нарастващата взискателност на родителите. Подобряване на работата с обучаеми с емоционални и интелектуални затруднения и специални образователни потребности e изграден НП-01 Наръчник по Приобщаващо образование За повишаване качеството при работа с рискови и уязвими групи в  - Приложение 22 ­- CP_22-01 е разработена ОД_СР_22_00-01 Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на обучаеми от уязвими групи  и  ОД_СР_22_01-01 Приложение 52 Индивидуални планове и програми за развитие на обучаеми със СОП. За изграждане на адекватна политика по отношение на приобщаващото образование е създадена Комисия по приобщаващо образование ОД_СР_22_03-01 Комисия (Координатор) по приобщаващо образование – Приложение 44., с разработени ОД_СР_22_04-01 Правила екип за работа на екип на личностно развитие.  За гарантиране на гъвкавост в образователния процес, при настъпили промени в необходимостите на обучаемите, учител регистрира нужди от преструктуриране на материал в ОД_СР_22_02-01 Карта за корекция на разпределение и преструктуриране на материал, изготвена от ръководител на класа (групата) и Координационния съвет на Комисия по приобщаващо образование, след което се предоставя на родител за подпис.

 

Приоритет 9. Осигуряване на безопасност, стабилност, ред и защита на обучаеми и учители в образователната институция  - Приложение 23 - CP_23-01

За осигуряване на безопасност, стабилност, ред и защита на обучаеми и учители в образователната институция са разработени ОД_СР_23_00-01 Механизъм за работа с обучаеми в риск от отпадане от образователна среда. Обхващане и приобщаване., ОД_СР_23_01-01 Механизъм за противодействие на тормоза; ОД_СР_23_02-01 План за работа на комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; ОД_СР_23_03-01 Програма за превенция на ранно напускане на образователна среда; ; ОД_СР_23_04-01 Бедствия, аварии и катастрофи, ОД_СР_23_05-01 План за осигуряване на безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд, ОД_СР_23_06-01 План за работа при зимни условия, ОД_СР_23_07-01 План за достъп до образователната институция и режим на достъп на външни лица, ОД_СР_27_12-01 План за противопожарна безопасност, ОД_СР_27_13-01 ХАССП

 

Приоритет 10.  Имиджова, е-политика, работа с медии и външни звена изграждащи имидж на Образователната институция. Партньорство.

 Изграждане на ОД_СР_13_00-01 Комуникационна политика. Оптимизиране на възможностите ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ да се превърне в център на образователна, културна и социална дейност, който осъществява многостранни инициативи - Приложение 13 - СР_13-01

 

Приоритет 11  Стабилизиране на Образователната институция при кризи/темпове, етапи.   - Приложение 24 CP_24-01

 

Приоритет 12  Изграждане на социални, граждански и интеркултурни ценности, здраве и устойчива околна среда  - Приложение 25 - CP_25-01, 

 

За изграждане на социални, граждански и интеркултурни ценности, здраве и устойчива околна среда са изготвени ОД_СР_25_00-01 Програма за екологично образование; ОД_СР_25_01-01 Програма за гражданско образование; ОД_СР_25_02-01 Програма за интеркултурно  образование; ОД_СР_25_03-01 Програма за здравно образование като в допълнение е разработен ОД_СР_25_04-01 План за работа на учител като класен ръководител (ръководител група), който допълва всички заложени в нормативната база изисквания за развитие на умения и ценности в обучаемият. Изготвя се ОД_СР_25_05-01 План за интеграция на децата от етнически малцинства

 

 

Дейностите по приоритетни направления в образователната институция се описват в ОД_НС_03_10-01 Годишен план за дейността образователната институция – Приложение 42.

 

 

XII. ФИНАНСОВО ОБЕСПЕЧАВАНЕ. ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА 

 

Финансовата политика на Образователната институция, представлява система от цели, принципи на управление и правила по отношение на бюджета, бюджетния процес и финансовите взаимоотношения с ПРБК, други организации, институции и лица.

При системата на делегиран бюджет, на пръв поглед директорът има възможност да дефинира проблемите, да планира разходите и да следи за тяхното изпълнение, като отчита приоритетите на дейността и развитието на Образователната институция. Това не означава, че финансовите възможности на делегирания бюджет са достатъчни за обезпечаване на всички финансови необходимости и дейности на Образователната институция. Ето защо директорът е длъжен да се съобразява с пределите на определения за всяка една финансова година, като търси оптималната му реализация, съобразно определените в настоящата стратегия приоритети.

 Целите на Образователната институция включват заложените стратегически цели в Стратегията за развитие на образователната институция и оперативните цели, определени в ОД_НС_03_09-01 Годишен план за дейността  и СР-01 Стратегията за развитие на образователна институция за периода .

Основна цел на финансовата политика на Образователната институция е поддържане на финансово състояние, гарантиращо постигане на заложените цели в съответствие със законните правомощия и управленската отговорност на директора.

Чрез прилаганата финансова политика директорът на образователната институция  осигурява ефективното бюджетиране и финансово управление чрез:

 1.Разбиране на целите, организацията и финансирането, основните процеси протичащи в образователната институция;

  2. Свързване на дългосрочното виждане за образователната институция, с конкретните цели и приоритети и осъществяване на многогодишно бюджетно планиране и подходящи решения за разпределение на средствата в подкрепа на тази визия;

  3. Познаването на механизмите за управление на бюджета за постигането на основната цел на образователната институция;

   4. Постигане на единодействие и ефективна съвместна работа с работещите в образователната институция ;

    5. Търсене и отчитане на външни за образователната институция, мнения и оценки за нейните функции, цели и задачи и за възможните пътища за по-доброто изпълнение на задачите при запазване на независимостта и финансирането;

   6. Отчитане на външното влияние и приспособяването към околната среда;

   7.Събиране и анализиране на надеждни данни за бюджетното планиране, програми, одит, преглед на изпълнението на поставените цели и бюджетни искания за решения за преразпределение на средствата;

    8. Използване на подходящи бюджетни инструменти и техники като средство за събиране на надеждна финансова обезпеченост ;

     9. Водене на успешни преговори, постигане на консенсус, добра работа в екип и поддържане на отговорност и партньорство на базата на резултатите;

    10.Използване на съвременни информационни и комуникационни  технологии и привличане на квалифицирани специалисти;

     11. Ефективен управленски контрол и отчетност на използването на държавните средства;

     12. Своевременен отговор на промени в потребностите на заинтересовани страни по отношение на предоставяните услуги;

      13. Поддържане на стабилно финансово състояние, осигуряващо баланс между приходите и разходите.

 Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ от 2008 г. Образователната институция, премина на Делегиран бюджет. С въвеждането на делегирания бюджет съществено се промениха и правомощията и отговорностите на директора и счетоводителя на Образователната институция.

 Директорът на образователната институция има право:

1. На второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;

 2. Да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и по дейности, като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити затова;

3. Да се разпорежда със средствата на образователната институция;

4.Да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учащите, определени в подзаконовите нормативни актове;

5. Самостоятелно да определя  числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на план за работа и съобразно с утвърдения бюджет на Образователната институция.

Като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и самостоятелна банкова сметка, на Образователната институция се определя бюджет от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, за който Образователната институция води самостоятелна счетоводна отчетност. Самостоятелността на Образователната институция се изразява като възможност да разпределя годишния си бюджет, с рамка, определена от общинската комисия за разпределяне на бюджетните средства по „справедлива формула”, да се разпорежда с предоставените му средства, да решава как да ги използва, да провежда процедури по ЗОП и наредбата за малките обществени поръчки, да планира и разпределя собствените си приходи, да организира търгове за отдаване на имущество под наем, да извършва ремонти, да провежда мероприятия за повишаване на квалификацията на служителите, да сключва договори с външни изпълнители и други.

Делегирането е свързано с разширяване свободата на директора за вземане на решения при управлението и контрола на финансите на образователната институция.

Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити предоставят на образователната институция средствата по единни разходни стандарти, разпределени по формули, в срок до 7 работни дни от получаването им от централния  бюджет. Финансирането по формула е механизъм за определяне на „справедлив” дял бюджетна субсидия за Образователната институция на базата на „обективни” показатели, изразяващи обема на дейността й. Системата на делегирани бюджети изключва предоставянето на субсидия въз основа на месечни заявки, чието изпълнение да зависи от решението на ПРБК.

Заедно с правомощията за директора на Образователната институция възникват и изисквания за придобиване на мениджърски, управленски, организационни и най-вече финансови познания и опит.

За ефективното планиране и икономичното изразходване на бюджетните средства важна роля играе контролът по тяхното управление. За целта са изготвени ОД_СР_26_11-01 Вътрешни правила за работна заплата, въведена ОД_СР_26_13-01  Книга за отчитане на извънреден труд  Той се извършва непосредствено при вземане на решения за разпределението, изплащането и отчитането на разходите, както и чрез създаване, въвеждане и функциониране на адекватна СФУК в Образователната институция. Директорът на Образователната институция засилва ролята и разширява обхватът на вътрешния контрол, който става важен елемент на бюджетния процес. Елементи на контрола са заложени както в процеса на съставяне на бюджета, така и на следващите фази – изпълнение и отчитане.

В Образователната институция е въведена система СР_26-01  СФУК и е въведена на процедура за съставяне, утвърждаване, изпълнение, изменение и отчитане на бюджета. СФУК в Образователната институция се актуализира ежегодно, а при промяна на нормативни документи – в кратки срокове след обнародване на промените. Финансовото обезпечаване на Образователната институция е в пряка връзка с постигане на най-високо качество на обучението. За измерване постиженията на труда на педагогическите специалисти е изградена система за диференцирано заплащане ОД_СР_26_12-01 Диференцирано заплащане

Финансовото обезпечаване на Образователната институция има много аспекти, свързани с осигуряване на образователния процес, стопанската издръжка и др. Финансовото обезпечаване на Образователната институция се постига с

-Делегирани средства

-Разработване и реализиране на проекти

-Целеви средства от Министерство на образованието по различни програми.

-Дарения от спонсори

-Собствени средства за осъществяване на вътрешни текущи ремонти и естетизиране на помещения

Значителна част от бюджетните разходи представляват трудовите разходи, в които, освен месечни трудови възнаграждения влизат и осигуровките, платени годишни отпуски, СБКО, допълнителни трудови възнаграждение, в т. ч. лекторски часове, за оценка на годишните резултати от дейността на педагогическия персонал и др.

Към стопанските разходи са издръжката на Образователната институция, плащаният за отопление, ел. енергия, вода, материали за поддръжка, сключени договори за обслужване техниката в Образователната институция, ремонти, застраховка на сградата и имуществото, командировки, разходи за закупуване на учебници, помагала, книги, абонамент, квалификации на персонала и др. Изградена е система за отчетност и информираност по отношение на финансовите операции по периоди в ОД_СР_26_01-01 Информация за изпълнение на делегирания бюджет Приложение 26 - CP_26-01

ХIII. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

 • Изградена система по управление на качеството в Образователната институция
 • Налична е цялата документация заложена в нормативната и управленска база на образователната институция.
 • Проведени дейности по приоритетни направления заложени в Годишния план
 • Увеличение на неформалните срещи за обмяна на професионална информация;
 • Увеличение на броя взаимно посетени образователни урочни единици;
 • Повишаване на резултатите по покриване на ДОС в края на учебната година
 • Брой дейности, инициирани и организирани от родители и учители;
 • Брой дейности, организирани съвместно със заинтересовани лица;
 • Създадени системи за награждаване на позитивно поведение и намаляване броя на сигнали от родители и външни звена ;
 • Брой наградени учители и обучаеми;
 • Брой проведени спортни мероприятия и активности;
 • Брой реализирани образователни проекти;
 • Брой реализирани проекти с външни звена;
 • Брой представени образователни проекти пред родители и общност;
 • Брой посетени квалификационни курсове и представени пред общността добри практики;
 • Брой дейности, отчети за работа на психолог и ресурсен екип с обучаеми със СОП, работа с обучаеми с интелектуални затруднения,  уязвими групи и агресивни звена. Осигурени допълнителни образователни възможности за  обучаеми със слаби резултати,  обучаеми в риск, обучаеми със СОП, изявени обучаеми, консултации, допълнителна работа и др. Работа с контингент обучаеми  от уязвими социални групи – от социално слаби семейства, с нисък образователен статус, от етнически малцинства и др. Дейности по превенция и ограничаване на отпадането.
 • Осигурена безопасна и благоприятна образователна среда – разработена и внедрена система за превенция на насилието и агресията сред обучаемите, която е известна и на родителите,  разработени и се  прилагат разнообразни  програми, насочени към намаляване на установени негативни поведенчески прояви сред обучаемите.
 • Създаден е механизъм за управление на риск, кризи и промени.
 • Създадена и се следва разработена в зависимост от заинтересовани лица в образователния процес комуникационна политика и канали за събиране на обратни връзки от заинтересовани звена.
 • Създадена  оптимална организационна структура за управление и организационни компетентности на отделните нива (постоянни и временни комисии, Екип за мотивация и подкрепа на личностното развитие на  детето, Обществен съвет, Училищно настоятелство, родителски съвети,
 • Публикувани материали в интернет и средствата за масова информация – с структуриран анализ свободна форма и Протокол за отнесеност по типове дейности и цели заложени в стратегическа рамка и ЗПУО с прилежащи ДОС
 • Създаден е механизъм за вътрешна оценка на дейността на Образователната институция( самооценка), като получените оценки се използват в процеса на стратегическото и оперативно планиране. (+дефиринцирано заплащане)
 • Създаден е механизъм за вътрешна оценка на дейността на образователната институция -самооценка, като получените оценки се използват в процеса на стратегическото и оперативно планиране. ( Годишен план, План за контролната дейност, План за Педагогическите съвети и др.)
 • Осъществен ефективен контрол :

 

1) Планът за контролната дейност на директора ОД_СР_26_10-01 на Образователната институция е изготвен на база направен задълбочен анализ, установени дефицити и приоритети от предходната година и съдържа цели, задачи, видове контрол, обект и предмет на контрола, средства и методи, периодичност, инструментариум

2) При реализиране на контролната дейност се използват различни методи и средства за установяване на реалното състояние на наблюдаваните  процеси, изготвя се задълбочен анализ на получените резултати, обобщения и изводи; при необходимост са давани препоръки за регулиране на процеса, за оптимизиране на качествените и количествените характеристики на дейността, осъществява се последващ контрол.(Протоколи от контролна дейност);

3) Осигурено е съответствие между планирания и реализирания  контрол, като се спазват принципите на всеобхватност, системност, ефективност, превантивност, ориентиране към резултатите – мониторинг върху  крайните резултати от дейността  и др.

 • Изградена система за квалификационна дейност по ДОС
 • Изградена система за анализ на резултати от учебно възпитателния процес (всяка година и резюме за 4 годишен период до края на периода на стратегията
 • Брой дейности за изграждане и поддържане на безопасна среда.
 • Участие на обучаеми в различни инициативи в полза на обществото и изграждане на гражданско съзнание;
 • Участия на обучаемите в съвместни инициативи без оглед на раса, пол, етническа принадлежност и личностни различия.
 • Участие на родителите в институционалния живот – брой и повишаване степента на ангажираност;
 • Изработени и действащи Правила за поведение на учителя;
 • Изработен и действащ Етичен кодекс;
 • Създадена и действаща Комисия за контрол на качеството в образователният процес;
 • Брой проведени ситуации в извън институционална среда;
 • Увеличаване броя положителните обратни връзки от родители с цел повишаване имиджа на Образователната институция пред местна общност;
 • Изработени процедури за управление на кризи, промени, работа с рискови звена, процеси, политики на управление, процедура за работа с изоставащи и талантливи обучаеми;
 • Изградена документация в съответствие със системата по управление на качеството
 • Изградена система за оценка и самооценка на учители и обучаеми;
 • Намаляване на броя агресивни и рискови звена;
 • Повишена ефективност на управление на Образователната институция.
 • Подобрена материалната база и осигурена добра технологична обезпеченост на образователния процес.
 • Изградени в обучаемите режим за самоконтрол и организация на времето.
 • Осигурена безопасна среда за обучаеми и учители.
 • Спазени са всички срокове зададени по дейности и приоритети
 • Разпределени отговорностите коректно, реализуемо, разполагащи с контролнен орган , налагащ коригиращи действия по дейности и приоритети

 

XIV. УПРАВЛЕНИЕ

 

За поддържане на системата се изграждат и поддържат :

 1. План за управление на процесите - Приложение 02 - CP_02-01

Планове на процеси, правила, отговорности и политики според ДОС, Типови бланки, протоколи, контролни карти др. описани, както следва:

ОД_СР_02_00-01 План процес „Работно и представително облекло“

ОД_СР_02_01-01 План –процес „Ремонтни дейности“

ОД_СР_02_02-01 План – процес – „Обществен съвет“

ОД_СР_02_03-01 План на Педагогическите съвети

ОД_СР_02_04-01 План процес по назначаване на персонал,

ОД_СР_02_05-01 План - процес по прием в образователна институция

ОД_СР_02_06-01 План-процес „Екскурзии.“

ОД_СР_02_07-01 План за участие в организирани дейности извън образователната институция

ОД_СР_02_08-01 План – процес „Механизъм за работа с родители“

ОД_СР_02_09-01 План-процес „Квалификационна дейност“

ОД_СР_02_10-01 План – процес „Учебници и учебни помагала“

ОД_СР_02_11-01 План – процес „Съвместна дейност“ ( ДГ – НУ- ОУ- СУ-Т-БИЗНЕС)

ОД_СР_02_14-01 План-процес "Противодействие на тормоза. Жалби и сигнали"

ОД_СР_02_12-01 План за противопожарна безопасност

ОД_СР_02_13-01 ХАССП

ОД_СР_02_15-01 Педагогическо взаимодействие. Програма за целодневна организация

 

 1. План за управление на ресурси (финансови, материални и човешки) - Приложение 28. - CP_28-01  и Приложение 3 - CP_03-01  

 

 1. Управление на риск – СР_45-01, включващ: Наръчник по управление на риска НУР-01, с приложена стратегия, Оценка на рискови фактори и др. 

 

 1. План за управление на кризите СР_05-01Видове кризи. Реакция при криза. План за работа при криза. Отговорности. Канали за комуникация с потърпевшите. Последващи действия и план, включващи стабилизация в нормална работа среда

 

 1. План за управление на промяната СР_06-01- Създаване на нормативна уредба, анализира се ниво на допустимост на промяна, прилага се поетапно до ниво усвояемост, изграждат се поетапни процеси преплетени с процес на задържане и приемане на промяната., създаване на инструменти за осъществяване на промяната, следи се процеса от началото до края с мониторинг на всички нива от процеса, създава се политика на поетапно въвеждане на иновации и иновативни политики. Създаване на условия за гъвкавост и надграждане на стратегия с цел подобряване на работния процес, внедряване на нови технологии и придобиване на нови компетентности. Промени могат да бъдат извършвани в системи, политики, в организационни схеми, в човешкото поведение и дейности. С динамиката на пазара, бързо развиващите се техника и технологии, управлението на промяната се налага като важен елемент на стратегическото управление.

 

 1. План за иновационни политики СР_07-01  - Приложение 07
 2. Програмна система СР_08-01  - Приложение08
 3. Повишаване качеството и ефективността на учебно - възпитателния процес и техниките на преподаване - СР_09-01  - Приложение 09

 

Анализ и диагностика на системата, избор на инструмент и материали, подготовка на педагогически кадри, внедряване в системата на база приложение за промени, анализ на системата, коригиращи действия и отчитане на резултати и подготовка за въвеждане на нови модели и методики.

 

Осигуряване на извънкласни инициативи и мероприятия за стимулиране на активност в обучаемите, защита на обучаемите и здравен статус и работа с обучаеми със СОП

Процедура за заявка и обезпечаване на извънкласни дейности (по ДОС)

 

Осигуряване на условия за развитие на способностите, интересите гражданско обучение и възпитание на подрастващите чрез качествено, съвременно и модерно образование Дейности за разширяване на възможностите Образователната институция, да се превърне в център на образователна, културна и социална дейност, който осъществява многостранни инициативи в партньорство в външни звена и родителска общност

Процедура за заявка и обезпечаване (по ДОС за гражданско образование)

 

 

 1. Имиджова /комуникационна политика СР_13-01  - Приложение 13

Работи се за повишаване имиджа на професията „учител“, имидж на Образователната институция и популяризация на учебното заведение.

 Комуникационна политика. Стратегия за изграждане на лична имиджова политика и рекламна стратегия, е-политика, работа с медии и външни звена изграждащи имидж на Образователната институцияОптимизиране на възможностите Образователната институция да се превърне в център на образователна, културна и социална дейност, който осъществява многостранни инициативи

 

Приложение 14 Цели, отговорности и правила за дейността на Комисия за контрол на качеството в образователния процес (работна група)- CP_14-01

 като процедури.

 

Приложение 15 към Приоритет . Лидерство. Семейство. Възпитание. Дейности по направление лидерство, семейство, възпитание, агресия Описание  - CP_15-01

 

Цели:

 • Формиране на учители лидери чрез система от мерки за осигуряване на кариерно развитие и чрез реализация на гъвкави форми на обучение
 • Проучване и участие в квалификационни форми за използване на интердисциплинарен и проблемен подходи  и прилагане на проектно-базираното обучение;
 • Организиране на вътрешно-квалификационна дейност;
 • Определяне на ментори за нуждаещи се учители;
 • Изготвяне на план-график и правила за взаимно посещение на урочни единици;
 • Изработване на правила за позитивно отношение в екипа;
 • Изработване на система на стимулиране;
 • Провеждане на тим билдинги за учители;
 • Интерактивни родителски срещи;
 • Съвместни неформални дейности на учители, родители и обучаеми;
 • Създаване на образователна среда, подпомагаща развитието на лидерските умения у обучаемите;
 • Включване на семейството и родителите в процесите на образование и възпитание на  обучаемите.
 • Изграждане на информационен кът на семейството - информационни табла, място за консултиране, диалог, анкети, допитвания, обмен на идеи;
 • Утвърждаване на Родителски активи и Обществения съвет, като действителен партньор на Образователната институция форма на гражданско участие;
 • Развитие на модерна медийна политика, която да информира родителската общност и широката общественост, да отправя ясни послания и така да осигурява обществена подкрепа за образователната институция;
 • Организиране на Дни на отворените врати за родителите;
 • Включване на родители доброволци в различни дейности, инициативи и празници на образователната институция;
 • Успоредно предаване на знания на обучаемите и на родителите за здравословното хранене и здравословния начин на живот;
 • Иницииране на часове за работа с родители под формата на „Училище за родители“.
 • Възпитаване на  морални норми, основани на националните и общочовешките ценности;
 • Разширяване на връзките с културните институции в града с цел гражданско възпитание на обучаемите;
 • Дейностите по превенция и противодействие на асоциалното поведение и противообществените прояви на обучаемите да се насочат към организиране на общи дейности с участието на родители, учители и обучаеми – празници, творчески изяви и спортни състезания, поощрявани с награди;
 • Повишаване степента на информираност на самите обучаеми, които да умеят да разпознават опасностите, начините да се предпазват, къде и как да потърсят помощ при преживяно насилие;
 • Съвместни дейности за приобщаване;
 • Отбелязване на тържествени събития от националния и православния календар;
 • Организиране на пленери по изобразително изкуство и тематични изложби;
 • Развитие на умения свързани с емоционалното израстване на обучаемите и участие в благотворителни кампании.

 

 

Приложение 16 към Приоритет 2 - CP_16-01 Учене през целия живот

Формиране на умения и нагласи за учене през целия живот

 

 • Използване на инструменти и платформи за електронно обучение за включване в учене на различни групи участници в образователния процес
 • Включване към мрежи от доставчици на образование и обучение с цел популяризиране на нови методи за организация на ученето (образователни ресурси със свободен достъп)
 • Въвеждане на система за самооценяване с цел измерване на качеството на образованието и редовен мониторинг за изпълнението на стратегията
 • Осъществяване на кариерно ориентиране и осигуряване на условия за формиране и развитие на умения свързани с емоционалното и социално израстване на обучаемите ( водещо до кариерно развитие)
 • Подкрепа на обучаеми със специални образователни потребности и с девиантно поведение за продължаване на образованието или обучението
 • Осъществяване на ежегодна приемственост между училище и образователната институция

 

Приложение 17 към Приоритет 3- CP_17-01. Изграждане на институционална култура и гражданска активност

 

 

 • Четене и дискутиране на Правилника на Образователната институция (част за права и задължения) 
 • Създаване на обща култура на основата на националните и общочовешки ценности

 

Приложение 18 към Приоритет 4- CP_18-01. Партньорство

За ефективно взаимодействие със заинтересовани срани : партньори - бизнес, неправителствени организации, общинската, държавната администрация и др. се изгражда ОД_НС_07_05-01 заинтересовани външни звена взаимодействие списък заинтересовани звена и взаимодействие с тях

 

 • Планиране разширяване на връзките с културните институции в града за формиране на гражданско възпитание у обучаемите. Организиране на съвместни инициативи с местни НПО и спортните клубове и др;
 • Оказване на съдействие при реализация на творческо-образователни инициативи, организирани от неправителствени организации (БЧК и др.);
 • Активно участие на родителите в Обществения съвет, Училищното настоятелство, Родителските активи в групите ;
 • Оказване на съдействие от представители на местния бизнес върху основата на договорни отношения;

Приложение 19 към Приоритет 5 - CP_19-01. Повишаване на качеството и ефективността на образователния процес

 ( система за оценка и самооценка на персонал по ЗПУО). Критерии за оценка и самооценка - типови модели ДОС за оценка диференцирано заплащане-индивидуални карти/

 

Приложение 20 към Приоритет  6 - CP_20-01.  Развитие на двигателна и спортна култура за повишаване на здравния статус на обучаемите (система за здравно развитие). Изграждане на условия за повишаване на физическата активност и укрепване на здравето на обучаемите. Изграждане на двигателна култура. С включена описателна част как ще развием двигателната култура, техники за приобщаване на обучаеми със СОП

 

Приложение 21 към Приоритет 7 - CP_21-01. Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение. Планове за квалификация ( изисквания по ДОС)-отчети, протоколи, сертификати и т.н.

 

Приложение 22 към Приоритет 8- CP_22-01 Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на обучаемите и нарастващата взискателност на родителите.

 Процедури за работа с талантливи обучаеми. Процедури за работата с обучаеми с емоционални и интелектуални затруднения и специални образователни потребности. Планове за работа с обучаеми със СОП ( по ДОС)

 

Приложение 23 към Приоритет 9 - CP_23-01 Осигуряване на безопасност, стабилност, ред и защита на обучаемите и учителите в детското заведение

Правилник ЗБУТ, БАК и др.

 

Приложение 26 – СФУК - CP_26-01 - Финансиране и финансова обезпеченост по ДОС.

 При разходване на бюджетните средства се спазват актуалните нормативни документи в областта на финансовото управление и контрол. В образователната институция са изградени система  за вътрешно финансово управление и контрол, счетоводство и отчетност на финансовите  средства, текущ, месечен, тримесечен и годишен мониторинг.

 

 За реализирането  на тази стратегия  се разработват и приемат допълнителни  програми , планове, правилници, типови бланки и др. типови документи, отнасящи се до конкретните й части.  Всяка година се разработва  годишен план за дейността на образователната институция с конкретни процедури, указани срокове и отговорници. Коригиращите действия са под контрола на Директорът на Образователната институция и Педагогическият съвет.

 

Настоящата стратегия е в сила от 15.09.2016 г.и е актуализирана с решение №5/2019г. на ПС.