Информация за градина

ДГ „НЕЗАБРАВКА“

 С адрес на управление: гр. Девня, кв. „Девня - 1“,  ул. „Фронтоваци“ № 17

 e-mail: info-400288@edu.mon.bg

 Директор: Радостина Манолова Георгиева

ДГ „Незабравка“ е обединена общинска детска градина, с присъединени към нея филиали – ДГ „Детелина“ и ДГ „Здравец“.

Децата посещаващи градината са разпределени по групи съобразно тяхната възраст, както следва:

3-4г.-първа възрастова група

4-5г.-втора възрастова група

5-6г.-трета възрастова група

6-7г.-четвърта възрастова група

Висококвалифицираният  екип  от  директор, 25 педагогически специалисти, 4 мед. сестри и лекар, административен  и  помощен  персонал, осигуряват за децата хармонична и подкрепяща образователно-възпитателна среда, изпълнена с много обич и внимание.

 Образователната стратегия на детската градина е насочена към формиране на ключовите компетентности у децата в нейните три направления: знания, умения и отношения, чрез изграждане на позитивна, привлекателна, разнообразна, мобилна и вариативна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно обучение и възпитание. Приоритетно в работата е възпитанието в духа на българските  ценности и традиции, създаването на чувство на гордост и уважение към националната култура.

 Двуетажната сграда на ДГ „Незабравка“ е открита на 27.03.1976 г. Тя разполага с четири просторни занимални, добре  оборудван физкултурен салон, кабинет по БДП, екокабинет, административен и кухненски блокове. Към детската градина има обособени два вътрешни двора и един външен – с площадки за всяка група, който се използва за свободни игри и занимания.

 През 2020 година сградите на ДГ “Незабравка“ и на ДГ „Детелина“  бяха ремонтирани по проект за повишаване на енергийната ефективност, с осигурено финансиране от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Помещенията отговарят на всички нормативни изисквания за  пълноценно обучение и възпитание на децата.

  

ДГ ”Незабравка” работи по множество национални програми и проекти на МОН. Има спечелени два проекта. Един, който е по Национална програма ФАР 2003 „Образователна и медицинска интеграция на уязвими етнически  малцинства“ и още един по Национална  кампания „За чиста околна среда“ на  МОСВ и ПУДООС – „Екокът „Детски  рай”.

ДГ„ДЕТЕЛИНА” - ФИЛИАЛ НА ДГ „НЕЗАБРАВКА”

Адрес: гр. Девня, община Девня, ул. „Капитан Петко” 9А

 

 Открита е на 15.05.1977 г. двуетажната сграда е строена специално за детска градина и има обособени 6 просторни занимални за предучилищни групи и една яслена група. Разполага с добре оборудван физкултурен салон, кухненски блок, методичен кабинет, два външни двора, които предоставят прекрасни възможности за трудово и екологично възпитание на децата, игри по интереси и свободни занимания. Сградата се отоплява с локално парно.

 

________________________________________

 

 ДГ „ЗДРАВЕЦ” - ФИЛИАЛ НА ДГ „НЕЗАБРАВКА”

 Адрес: гр. Девня, кв. „Повеляново“,  ул. ,,Славянска“ № 2

 ДГ „Здравец” е открита в деня на детето – 1 юни, през 1974 г. Двуетажната сграда е проектирана и построена специално за детска градина. Разполага с 4 просторни занимални за предучилищни групи и една яслена група. Има добре оборудван физкултурен салон, методичен кабинет, санитарни помещения, кухненски блок. Два големи външни двора, предоставят прекрасни възможности за трудово и екологично възпитание на децата, свободни игри и забавления. Сградата се отоплява с локално парно.