Протокол №2 от заседание на Обществен съвет-2022г.