Информация за градина

   ДГ "Незабравка" Девня е  общинска  детска  градина   за  деца  от 3 / три / до 7 /седем / годишна  възраст.

   Сградата е  строена специално за  детска  градина. Открита е на  27.03.1976 г. В  двуетажната  сграда  има  четири  просторни  спални - занимални, добре  оборудван  физкултурен салон, кабинет  по  БДП,  еко – кабинет, административен  блок, кухненски блок, два  вътрешни  двора и  просторен  външен двор  с площадки  за всяка  група, за  свободни  игри  и занимания. Помещенията  отговарят  на  всички  изисквания  за  пълноценно отглеждане и  възпитание  на  децата. В  детското  заведение  работят  и творят специалисти, които  уважават  детската  личност. С решение на Общински съвет от 01.01.2017г. се  обединява с ДГ " Детелина", чрез вливане на ДГ " Детелина" ,като филиал на ДГ " Незабравка".Квалифицираният  екип  от  директор, осемнадесет  детски  учители – магистър и  бакалавър, две мед.сестри и лекар, административен  и  помощен  персонал, обгрижват  децата с много обич.